GoLang向上、向下取整、四舍五入

两个整数相除,返回的是一个整数类型的值。但通过向上或向下取整之后,返回的就是float类型了

t.Logf("%v =>%[1]T => %v =>%[2]T", 88/3, math.Ceil(88/3))
// 输出
29 =>int => 29 =>float64

math.Ceil 向上取整,返回类型为 float64

math.Floor 向下取整,返回类型为 float64

四舍五入 : 对要处理的数值 + 0.5 之后,再向下取整

t.Logf("%v =>%[1]T => %v =>%[2]T", float64(88)/3, math.Floor(float64(88)/3+0.5))
math包向上、向下或四舍五入