Python 默认的安装信息

默认扩展包安装目录:
Linux:    /usr/lib/python2.7/site-packages
Windows: D:\Python\Python36\Lib\site-packages

默认执行文件:
Linux:    /usr/bin/python
Windows:     D:\Python\Python36\python.exe

默认程序安装目录
Windows: D:\Python\Python36\

自带的系统lib目录:
Windows: D:\Python\Python36\Lib

pip执行文件目录:
Windows: D:\Python\Python36\Scripts  # 此目录下面还有几个文件,不知道是做什么用的,后面用到了补上